poprawianie błędów - korektory tekstu online

Poradniki

14.05.2021 13:04

Spraw­dza­nie tek­stu i popra­wia­nie błę­dów online – jak to zro­bić? Lista naj­lep­szych pro­gra­mów i apli­ka­cji

Online Programy i aplikacje Zrób to sam
9
1
0
9
1

Spraw­dza­nie pisowni online to naj­lep­szy spo­sób, aby dopil­no­wać popraw­no­ści Two­jej pracy. Jaki korek­tor tek­stu wybrać? Sprawdź listę naj­lep­szych pro­gra­mów!

Sku­teczne spraw­dza­nie tek­stu i popra­wia­nie błę­dów online – jakie funk­cjo­nal­no­ści ofe­rują naj­po­pu­lar­niej­sze narzę­dzia?

Popra­wia­nie błę­dów online to zde­cy­do­wa­nie naj­wy­god­niej­sza opcja dla każ­dego, kto na swo­jej dro­dze staje z wyzwa­niem napi­sa­nia pracy pisem­nej. Korek­tory tek­stu pomogą Ci unik­nąć błę­dów przy two­rze­niu pracy domo­wej, ese­jów, roz­pra­wek, arty­ku­łów. Warto ich uży­wać w każ­dej sytu­acji, w któ­rej chcesz się upew­nić, że Twój tekst jest poprawny języ­kowo.

Błędy zda­rzają się każ­demu, a dzięki korek­torom online Twoja praca zwią­zana z edy­cją tekstu sta­nie się dużo łatwiej­sza. W Inter­ne­cie można znaleźć wiele pro­gra­mów do spraw­dza­nia tek­stu, zarówno darmowych, jak i płatnych. Więk­szość sku­pia się na popra­wia­niu inter­punk­cji, błę­dów orto­gra­ficz­nych i sty­li­stycz­nych oraz na wyła­py­wa­niu lite­ró­wek. Jed­nak pobrać można też takie, które zbadają typograficzny charakter Two­jego tek­stu. Wyszu­kują one podwójne spa­cje, usu­wają sie­roty (poje­dyn­cze znaki na końcu wier­sza), odpo­wied­nio dzielą wyrazy, zwra­cają uwagę na popraw­ność uży­tych zna­ków inter­punk­cyj­nych.

Niezależnie od tego, czy to będzie szyb­kie przej­rze­nie tek­stu, w celu usunięcia z niego pod­sta­wo­wych błę­dów, czy dogłęb­niej­sza ana­liza powtó­rzeń i sta­ty­styk wyra­zów, czy może dba­nie o jak naj­lep­szy skład i wygląd Two­jej pracy – warto skorzystać z korektora. Oczy­wi­ście, zawsze jest też opcja wrzucenia tekstu do wię­cej niż jed­nego narzę­dzia, aby połą­czyć wszyst­kie ich możliwości.

Czy pro­gramy i apli­ka­cje online do korekty tek­stów są bez­płatne?

Spraw­dza­nie pisowni online jest bar­dzo wygodną opcją, pozwala na dogłębną korektę tek­stu bez anga­żo­wa­nia osób trze­cich. Dodat­kowo wiele korek­torów błę­dów, które możemy zna­leźć w Inter­ne­cie, jest bez­płatnych. Jest to ogromna zaleta dla każ­dego, kto nie chce pono­sić dodat­ko­wych kosz­tów zwią­za­nych z edy­cją swo­jego utworu. Oczy­wi­ście są też takie, za które trzeba zapła­cić. Naj­czę­ściej jed­nak zda­rza się tak, że przy korek­torze online mamy do wyboru dwie wer­sje: pod­sta­wową – bez­płatną oraz pełną – płatną.

Popra­wia­nie błę­dów online, czyli lista naj­lep­szych korek­torów tek­stu

Naj­prost­szym i naj­wy­god­niej­szym spo­so­bem do upew­nie­nia się, czy Twój tekst nie ma błę­dów, jest skorzysta­nie z korekty online. Oto naj­lep­sze narzę­dzia spraw­dza­jące pisow­nię w Inter­ne­cie.

Sprawdź też: Najlepsze programy i aplikacje do pisania CV

Orto­graf – pro­fe­sjo­nalna korekta tek­stów, dar­mowy

Orto­graf.pl to pro­gram do popra­wia­nia błę­dów orto­gra­ficz­nych i inter­punk­cyj­nych, skła­dnio­wych, lek­sy­kal­nych, fra­ze­olo­gicz­nych, fone­tycz­nych oraz typo­gra­ficz­nych. Jest to bez­płatne narzę­dzie. Ten inte­li­gentny pro­gram zwróci uwagę na szyk wyra­zów, popra­wi błędne odmiany i lite­rówki oraz pisow­nię z par­ty­kułą „nie”. Korek­tor ten jest ide­al­nie dopa­so­wany do języka pol­skiego, jed­nak to nie jest jego jedyna prze­zna­cze­nie. Może spraw­dzić Twój tekst aż w 28 języ­kach.

Strona Orto­graf.pl jest bar­dzo intu­icyjna w obsłu­dze, dodat­kowo jej zaletą jest brak limitu dłu­go­ści tek­stu do spraw­dze­nia. Ponadto znaj­dziesz na niej wiele zakła­dek, które mogą zwró­cić Twoją uwagę; zasady pisowni, wąt­pli­wo­ści języ­kowe, dyk­tanda, syno­nimy oraz słow­nik. Dla­tego jest ona ide­alna dla wszyst­kich – uczniów, nauczy­cieli, stu­den­tów, dzien­ni­ka­rzy, copyw­ri­te­rów oraz dla każ­dej osoby, która sta­nęła przed wyzwa­niem napi­sa­nia tek­stu.

Lan­gu­age­Tool – korekta tek­stów w wygod­nym wyda­niu, czę­ściowo płatny

LanguageTool

Lan­gu­age­Tool wyróż­nia przede wszyst­kim wygoda sto­so­wa­nia, narzę­dzie to jest bowiem dostępne jako roz­sze­rze­nie do prze­glą­darki. Dzięki temu niwe­luje koniecz­no­ści kopiowania utworu na inną stronę. Będzie sprawdzać Twój tekst na bie­żąco, pod­czas pisa­nia. Lan­gu­age­Tool jest bez­płatny, jed­nak, aby móc korzy­stać ze wszyst­kich jego funk­cji, trzeba wyku­pić dostęp do wer­sji roz­sze­rzo­nej. Wer­sja bez­płatna daje moż­li­wość korekty do 20 tys. zna­ków jed­no­ra­zowo. Abo­na­ment Pre­mium gwa­ran­tuje spraw­dza­nie do 40 tys. zna­ków, wykry­wa­nie nie­pra­wi­dło­wego rodzaju w zwro­tach grzecz­no­ścio­wych i doda­tek do pro­gramu Micro­soft Word. Wystę­puje też naj­droż­sza wer­sja Enter­prise, któ­rej naj­więk­szą korzy­ścią jest brak limitu zna­ków do korekty.

Lan­gu­age­Tool obsłu­guje 28 języ­ków, jest przej­rzy­sty i łatwy w obsłu­dze, wykrywa błędy orto­gra­ficzne, lek­sy­kalne i fra­ze­olo­giczne, wychwy­tuje nie­ści­sło­ści fone­tyczne, dodat­kowo jest ide­alny do spraw­dza­nia inter­punk­cji. Jest on nie­ustan­nie aktu­ali­zo­wany.

Korek­tor Tek­stu – szyb­kie spraw­dza­nie błę­dów, płatny

Pro­gramu do spraw­dza­nia błę­dów Korek­tor Tek­stu można używać w wer­sji online lub w postaci roz­sze­rze­nia do prze­glą­darki Chrome. Jest to płatne narzę­dzie, które oprócz poprawy błę­dów orto­gra­ficz­nych i inter­punk­cyj­nych, da Ci moż­li­wość eks­portu do for­ma­tów pdf i doc. Dodat­kowo posiada on słow­nik wyra­zów wła­snych oraz syno­ni­mów. Co naj­waż­niej­sze, popraw­ność wyra­zów jest spraw­dzana w opar­ciu o całe zda­nie. Posiada on także sta­ty­stykę tek­stu, która może okre­ślić sza­cun­kowy czas prze­czy­ta­nia danej tre­ści na głos. Może się to oka­zać szcze­gól­nie przy­datne w sytu­acji, w któ­rej przy­go­to­wu­jesz refe­rat, czy inny tekst pod pre­zen­to­wa­nie przed publicz­no­ścią.

Polsz­czy­zna.pl – wię­cej niż korek­tor, dar­mowy

Polsz­czy­zna.pl wywo­dzi się od ist­nie­ją­cej od kilku lat strony na Face­bo­oku „Poprawna pol­sz­czy­zna”. Z tego względu na stro­nie znaj­dziesz nie tylko korek­tor tek­stu, lecz także wiele porad, cie­ka­wo­stek, wska­zó­wek, dyk­tand i quizów.

Strona ta jest przej­rzy­sta i este­tycz­nie wyko­nana. Zarówno pro­fe­sjo­na­li­ści, jak i ama­to­rzy będą z niej zado­wo­leni. Korek­tor spraw­nie popra­wia każ­dego rodzaju błędy języ­kowe, dodat­kowo wska­zuje lite­rówki i wsta­wia pol­skie znaki dia­kry­tyczne. Szcze­gól­nie wygodne jest to, że każdy rodzaj błędu ozna­czony jest innym kolo­rem. Koniecznie też zajrzyjcie na ich konto na instagramie.

Zecerka – typo­gra­ficzna korekta tek­stu, dar­mowy

zacerka

Zecerka jest narzę­dziem, które przede wszyst­kim wyróż­nia to, że sku­pia się ono na popraw­nym skła­dzie tek­stu. Ten dar­mowy pro­gram dopil­nuje, aby Twoja praca była typo­gra­ficz­nie poprawna. Jest to bar­dzo ważne, ponie­waż taki tekst jest dużo bar­dziej przej­rzy­sty i czy­telny. Na stro­nie z poda­nych kate­go­rii: dziel wyrazy, końce wier­szy i czę­ste błędy, możesz samo­dziel­nie usta­wić funk­cje, które Cię inte­re­sują. Bez wąt­pie­nia jedną z najbar­dziej przy­dat­nych opcji jest usu­wa­nie podwój­nych spa­cji. Jest to czę­sty błąd, który nie­stety nie­rzadko trudno wyła­pać. Dodat­kowo przeniesie on sie­roty z końca wier­szy, zamieni dywiz na pół­pauzę lub pauzę, usu­nie spa­cje sprzed zna­ków inter­punk­cyj­nych oraz sym­boli miar, a także wiele innych.

iKorek­tor – ide­alny dla pro­gramistów, czę­ściowo płatny

iKorek­tor to program, który szybko znaj­dzie i poprawi błędy orto­gra­ficzne, inter­punk­cyjne i typo­gra­ficzne. Dodat­kowo pod­kre­śli on lite­rówki i uzu­pełni pol­skie znaki dia­kry­tyczne. Co ważne, jego twórcy skupiają się na ciągłym jego rozwijaniu, dla­tego każdy użyt­kow­nik może pomóc w ulep­sza­niu narzę­dzia poprzez wysła­nie swo­ich uwag i suge­stii za pośred­nic­twem goto­wego for­mu­la­rza kon­tak­to­wego. Powo­duje to, że iKorek­tor jest czę­sto aktu­ali­zo­wany. 

Tym, co najbar­dziej wyróż­nia to narzę­dzie na tle innych, jest jego dosto­so­wa­nie do korzy­sta­nia na stro­nach inter­ne­to­wych. Powo­duje to, że bar­dzo czę­sto wyko­rzy­sty­wany jest przez pro­gramistów i wła­ści­cieli stron. Dzieje się tak dzięki spe­cjal­nemu plu­gi­nowi, który daje moż­li­wość roz­sze­rze­nia funk­cjo­nal­no­ści ser­wisu o opcję pro­stej auto­ko­rekty tek­stu w for­mu­la­rzach. Pod­sta­wowa wer­sja pro­gramu jest bez­płatna, jed­nak, aby w pełni wykorzy­stać jego moż­li­wo­ści, trzeba wyku­pić odpo­wiedni pakiet.

Euro Alpha­bet – korek­tor z moż­li­wo­ścią tłu­ma­cze­nia, czę­ściowo płatny

Euro Alpha­bet to narzę­dzie, które dosko­nale wykrywa błędy języ­kowe. Bez pro­blemu poprawi inter­punk­cję i orto­gra­fię w Twoim tek­ście. Dodat­kowo wykryje on lite­rówki kon­tek­stowe, nad­uży­wane słowa czy nie­pra­wi­dłowo użyte znaki prze­stan­kowe. Jed­nak tym, co go wyróż­nia, jest moż­li­wość tłu­ma­cze­nia wybra­nych słów i zdań na dowolny język. Bar­dzo przy­datną usługą jest apli­ka­cja słu­żąca do edy­cji napi­sów do fil­mów.

Należy jed­nak pod­kre­ślić, że strona ta jest głów­nie biu­rem tłu­ma­czeń. Gwa­ran­tują oni pro­fe­sjo­nalne tłu­ma­cze­nia przez Inter­net. Każde z nich jest indy­wi­du­al­nie wyce­niane, a poten­cjalne korekty nie są dodat­kowo płatne.

Pod­su­mo­wu­jąc, korek­tory online są dosko­na­łym narzę­dziem dla każ­dego, kto zaj­muje się pisa­niem tek­stów. Pozwa­lają one na unik­nię­cie róż­nego rodzaju błę­dów w pra­cach pisem­nych, dodat­kowo są dobrym źró­dłem wie­dzy. Wiele stron oprócz korek­torów ofe­ruje róż­nego rodzaju porad­niki, rady, wska­zówki. W Inter­ne­cie można zna­leźć duży wybór zarówno w pełni dar­mowych, jak i płat­nych pro­gra­mów. Każdy z nich posiada cha­rak­te­ry­styczne dla niego funk­cje, które bez wąt­pie­nia uła­twią Twoją pracę z tek­stem i sprawią, że każda praca będzie schludna i bezbłędna. Jedną z najbar­dziej przy­dat­nych opcji jest poprawa typo­gra­ficzna utworu, czyli przy­kła­dowo usu­wa­nie podwój­nych spa­cji. Ten powierz­chow­nie mały błąd może poważ­nie utrud­nić życie oso­bom pra­cu­ją­cym na co dzień z języ­kiem. Mamy nadzieję, że dzięki temu arty­ku­łowi znaj­dziesz korek­tor ide­alny dla Cie­bie.

Sprawdź też: Edycja PDF – zobacz jak edytować plik PDF na każdym urządzeniu

9
1

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *